Abychom mohli naše webové stránky dále zlepšovat a abyste mohli plně využít všech jejich funkcí, používáme cookies. Vaším dalším používáním těchto stránek souhlasíte s používáním cookies.

Pravidla klubu

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BESTDRIVE

Tato pravidla věrnostního programu BestDrive ("Pravidla") upravují fungování věrnostního programu společnosti ContiTrade Services s.r.o., IČO: 411 93 598 se sídlem Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61380. Tato Pravidla nezakládají závazkový vztah.

1. Věrnostní program BestDrive

Klub BestDrive je dlouhodobý věrnostní program, který společnost ContiTrade Services s.r.o. nabízí všem zákazníkům sítě prodejen a servisů BestDrive. Cílem programu je zvýšení kvality v oblasti prodeje zboží a poskytování služeb v uvedené síti prodejen a servisů. Na základě registrace mají členové věrnostního klubu BestDrive možnost získat bonusy, které překračují rámec běžně vyhlašovaných akčních slev. Navíc se mohou dostat k zajímavým nabídkám, připraveným pouze pro registrované zákazníky. Členové dále mohou využívat aplikace určené výhradně pro členy klubu, které jsou dostupné na www.bestdrive.cz.

2. Členství a zákaznická identifikační karta

Členství ve věrnostním klubu BestDrive vzniká předáním řádně vyplněného registračního formuláře prodejnímu personálu příslušné pobočky společnosti ContiTrade Services s.r.o. nebo jejích vybraných franšízových partnerů. Registrace je podmíněna současným nákupem zboží nebo realizací některé z nabízených služeb. Za řádně vyplněný registrační formulář se považuje formulář, ve kterém jsou pravdivě uvedeny tyto údaje:

A) Identifikace zákazníka

Jméno, příjmení, adresa bydliště (P.O. Box nebo adresa zaměstnání nebudou uznány), telefon, případně e- mailová adresa, a podpis zákazníka.

B) Specifikace vozidla

Registrační značka vozidla, výrobce automobilu, model, rok výroby, stav ujetých km.

C) Informace prodejního personálu

Číslo prodejního příkazu (daňového dokladu), datum příkazu, číslo prodejny, číslo zákaznické identifikační karty ("klubová karta"), razítko příslušné prodejny a podpis prodejního personálu.

Obdržením klubové karty získává zákazník oprávnění využívat výhod členství věrnostního klubu BestDrive. Toto členství je bezplatné. Členem věrnostního klubu BestDrive se může stát jakákoliv fyzická osoba, která dovršila 18 let a souhlasí s těmito Pravidly. Členem se nemůže stát jiný subjekt než fyzická osoba splňující podmínky uvedené výše, tj. členem se nemůže stát obchodní společnost ani jiné právnické osoby.

Vyplněním a podepsáním registračního formuláře zákazník potvrzuje svůj souhlas s Pravidly. Výtisky Pravidel jsou k dispozici na pobočkách sítě BestDrive zapojených do tohoto věrnostního programu, jejichž aktuální seznam je dostupný na www.bestdrive.cz. Na základě řádně vyplněného registračního formuláře vystaví personál výše uvedených společnosti zákazníkovi - členovi věrnostního klubu BestDrive plastovou klubovou kartu. Každý člen věrnostního klubu BestDrive může obdržet a používat pouze jednu platnou klubovou kartu.

Tato klubová karta je nepřenosná a je platná jen po dobu uvedení platnosti na kartě. Klubovou kartu je oprávněna použít výlučně osoba, na jejíž jméno je karta vystavena. Klubová karta je vlastnictvím společnosti ContiTrade Services s.r.o., tato karta není kreditní ani platební kartou. Klubová karta může být použita jen v souladu s těmito Pravidly. Každý člen věrnostního klubu BestDrive by měl ve vlastním zájmu bezodkladně informovat Zákaznické centrum společnosti ContiTrade Services s.r.o. (písemně, nejlépe elektronicky e-mailem) o změně základních informací poskytovaných v registračním formuláři (změna jména, bydliště, kontaktního telefonního čísla apod.).

Členství v rámci věrnostního klubu BestDrive zaniká a karta se stává neplatnou v případě, že:

a) člen záměrně poskytl při registraci nesprávné informace;

b) člen zneužil mechanismus a výhody věrnostního programu BestDrive;

c) na základě písemného oznámení člena o ukončení jeho členství ve věrnostním programu BestDrive; nebo

d) člen nerealizoval žádnou operaci s kartou po dobu delší než 3 roky (realizace služby nebo nákupu zboží).

Zákazník, jehož členství zaniklo a jehož klubová karta se stala neplatnou z důvodů uvedených pod písm. a) až d), ztrácí možnost využití výhod plynoucí z členství ve věrnostním klubu BestDrive.

Za zneužití mechanismu a výhod klubu BestDrive se považuje zejména:

- neautorizované použití cizí klubové karty, která byla nahlášena jako ztracená nebo odcizená;

- jakékoliv jiné jednání, kterým by došlo k získání věrnostního bonusu na odběr zboží nebo služeb způsobem obcházejícím tato Pravidla.

3. Princip získání bonusů

Klubovou kartu je nutné předložit personálu obsluhujícímu registrační pokladnu před vystavením daňového dokladu. Člen věrnostního klubu BestDrive, který při placení v prodejně-servisní pobočce nemá nebo zapomněl klubovou kartu předložit obsluze, nemůže získat dodatečné bonusy vázané na tuto kartu ani po dodatečném předložení účtenky.

4. Služby Zákaznického centra věrnostního programu BestDrive

Posláním Zákaznického centra věrnostního klubu BestDrive je zabezpečovat formou telefonického, písemného, resp. e- mailového kontaktu se členy věrnostního klubu BestDrive následující služby: poskytování informací o věrnostním klubu BestDrive a ostatních službách sítě prodejen a servisů BestDrive, řešení provozních problémů držitelů klubových karet (ztráta nebo odcizení karty, poškození karty, atd.), přijímání stížností, podnětů a připomínek členů věrnostního programu BestDrive.

Ztráta a odcizení klubové karty

Ztrátu nebo odcizení klubové karty by měl člen věrnostního klubu BestDrive ve vlastním zájmu bez zbytečného odkladu oznámit Zákaznickému centru - telefonicky nebo zasláním e-mailové zprávy (je nutné uvést celé jméno držitele karty, adresu a číslo zákaznické identifikační karty). Člen obdrží novou klubovou kartu v průběhu 1 měsíce od nahlášení ztráty nebo odcizení karty (při vystavení nové karty není nutné vyplnit nový registrační formulář). Společnost ContiTrade Services s.r.o. neodpovídá za neautorizované použití klubové karty v důsledku zpožděného oznámení ztráty nebo odcizení klubové karty.

Poškození klubové karty

V případě poškození klubové karty zašle člen klubu BestDrive svou kartu v obálce označené „Poškozená karta" s jasným uvedením svého jména a adresy na Zákaznické centrum. Novou klubovou kartu obdrží člen do 1 měsíce ode dne doručení karty na Zákaznické centrum.

Kontakt na Zákaznické centrum:

ContiTrade Services s.r.o.
Ing. Daniel Zakopal
Objízdná 1628
765 31 Otrokovice
Tel.: 570 582 494
E-mail: klub@bestdrive.cz

5. Ochrana osobních údajů

Společnost ContiTrade Services s.r.o. jako správce zpracovává osobní údaje členů klubu BestDrive v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, "GDPR"). Jakékoli použití osobních údajů je vymezené rámcem a účelem věrnostního klubu BestDrive, sleduje zájem člena tohoto klubu a zkvalitnění služeb poskytovaných v síti prodejen a servisů BestDrive.

Součástí členství v klubu BestDrive je zpracování osobních údajů členů klubu za účelem zajištění fungování tohoto klubu, což obnáší (i) vedení evidence členů klubu správcem, (ii) poskytování možnosti čerpání členských výhod a (iii) zpracování marketingových statistik s využitím anonymizovaných údajů o nákupech členů klubu BestDrive. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem správce, který spočívá v možnosti provozovat věrnostní zákaznický program. Správce zpracovává osobní údaje člena klubu BestDrive v rozsahu uvedeném na registračním formuláři s tím, že k těmto údajům budou přiřazeny údaje o nákupech člena v síti BestDrive. Historie nákupů člena má význam pro možnost čerpání členských výhod (speciální výhody vázané na předchozí nákupy) a pro ověření plnění podmínek pro trvání členství. Podle právních předpisů člen nemá povinnost své osobní údaje poskytnout, ale bez nich jej správce nemůže registrovat jako věrného zákazníka ani ověřit možnost poskytnutí členských výhod. Správce zpracovává osobní údaje člena klubu BestDrive pro účely klubu pouze po dobu trvání členství člena v klubu. Správce má možnost zpracovávat osobní údaje s pomocí svých smluvních partnerů v postavení zpracovatele, jejich seznam je dostupný na: https://www.bestdrive.cz/klub/gdpr.

Práva členů klubu BestDrive na ochranu osobních údajů

Zákazníci mohou po společnosti ContiTrade Services s.r.o. jakožto správci osobních údajů:

a) žádat přístup ke svým osobním údajům, tzn. mohou získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud ano, mají právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím vyjmenovaným v článku 15 GDPR;

b) žádat opravu nepřesných osobních údajů podle článku 16 GDPR;

c) žádat výmaz osobních údajů, pokud jsou dány důvody uvedené v článku 17 GDPR;

d) žádat omezení zpracování v případech upravených v článku 18 GDPR;

e) získat osobní údaje, které poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat na předání těchto údajů jinému správci, a to za podmínek uvedených v článku 20 GDPR; a

f) vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů podle článku 21 GDPR z důvodů týkajících se konkrétní situace člena klubu BestDrive.

Zákazníci dále mají právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to zejména pokud by správce nevyhověl jejich žádosti podle tohoto oddílu nebo nevysvětlil, proč takové žádosti nelze vyhovět.

Zákazník může zaslat správci svou žádost nebo námitku podle tohoto oddílu na adresu sídla správce nebo e-mailem na gdpr@bestdrive.cz. Pokud správce obdrží žádost nebo námitku, poskytne žadateli informaci o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti; tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud správce žádosti o přijetí opatření nevyhoví, informuje žadatele o důvodech nepřijetí opatření, a to bezodkladně, nejpozději do 1 měsíce od přijetí žádosti.

Pokud má správce pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost podle tohoto oddílu, může chtít po žadateli dodatečné informace k potvrzení jeho totožnosti. V případě, že se žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje, může správce odmítnout žádosti vyhovět, anebo uložit přiměřený poplatek.

6. Všeobecná ustanovení

Členství ve věrnostním klubu BestDrive a všechna práva s tím spojená jsou nepřevoditelná, nepřechází na právního nástupce člena věrnostního klubu BestDrive a zanikají smrtí člena tohoto programu, a proto nemohou být předmětem dědického práva, nebo zanikají z důvodů uvedených v článku 2 těchto Pravidel.

Společnost ContiTrade Services s.r.o. si vyhrazuje právo v případě potřeby měnit a upravovat tato Pravidla, stejně tak jako si vyhrazuje právo změny zejména doplňkového slevového bonusu. Společnost BestDrive s.r.o. bude při těchto změnách zohledňovat zájem členů věrnostního programu BestDrive v maximální možné míře. Členové věrnostního klubu BestDrive budou o těchto změnách informováni na www.bestdrive.cz. Členové klubu BestDrive nemají právní nárok na čerpání výhod věrnostního programu BestDrive. Společnost ContiTrade Services s.r.o. si vyhrazuje právo ukončit věrnostní program BestDrive. Datum ukončení činnosti věrnostního programu BestDrive se vyhlásí vývěskou na všech prodejnách a servisech sítě BestDrive v ČR nebo na www.bestdrive.cz minimálně jeden kalendářní měsíc předem.

Společnost ContiTrade Services s.r.o. je oprávněna Pravidla měnit, platnost a účinnost změněných Pravidel nastane dnem jejich zveřejnění na www.bestdrive.cz, není-li ve změněných Pravidlech výslovně uvedeno pozdější datum platnosti a/nebo účinnosti.

Tato Pravidla vstupují v platnost dnem 1. 5. 2018.

 


Největší síť komplexních služeb v autoservisu a pneuservisu

Dotazník spokojenosti zákazníka Pneuservis on-line Novinky Kariéra