GDPR BestDrive

Základní informace o zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

Společnost ContiTrade Services s.r.o. se sídlem Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, IČO: 411 93 598 („ContiTrade“ nebo „naše společnost“), Vás tímto informuje ve smyslu platné legislativy, zejména nového Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU 2016/679 ("GDPR"), o zpracování Vašich osobních údajů, které bude probíhat v rozsahu, v jakém naši společnosti udělíte souhlas ke zpracování. 

Jak mám vyplnit formulář pro souhlas?

1.    Vyplněním formuláře pro souhlas dáváte nebo odmítáte dát své svolení ke zpracování svých osobních údajů k jednotlivým účelům v uvedeném rozsahu. Vaše rozhodnutí o udělení souhlasu musí být svobodné, informované a jednoznačné, proto si, prosím, předem pozorně přečtěte tuto informaci a formulář pro udělení souhlasu. Udělení, neudělení nebo odvolání souhlasu nebude mít vliv na Váš vztah s ContiTrade.

2.    Jaké osobní údaje máme zájem s Vaším souhlasem zpracovávat?

Formulář pro udělení souhlasu uvádí určité kategorie osobních údajů, zejména kontaktní údaje. Pro účely tohoto formuláře se uplatňují následující definice:

Telefonní číslo“ a „e-mailová adresa“ jsou Vaše telefonní číslo a e-mailová adresa.

3.    Na jak dlouho udělujete svůj souhlas?

Váš souhlas bude platný po dobu trváni Vašeho členství v Klubu BestDrive v souladu s "Pravidly věrnostního programu BestDrive".

4.     Jakými prostředky budou Vaše osobní údaje zpracovány ze strany ContiTrade?

Zpracování Vašich osobních údajů, ke kterému udělíte svůj souhlas, bude probíhat automatizovaně i manuálně, v elektronické i listinné podobě, zpravidla prostřednictvím odpovědného zaměstnance naší společnosti.

5.    Víte, že svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat?

Udělené souhlasy můžete kdykoliv zcela nebo jen částečně odvolat, a to buď dopisem doručeným na adresu ContiTrade, nebo emailem doručeným na emailovou adresu gdpr@bestdrive.cz, přičemž při odvolání souhlasu musíte upřesnit, v rozsahu jakých osobních údajů a pro jaký účel zpracovávání svůj souhlas odvoláváte. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

6.    Jaká máte další práva?

Máte právo od nás požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (pokud bylo Vaše právo porušeno).

7.    Jak chráníme Vaše údaje?

Vámi poskytnuty osobní údaje chráníme nejen podle platných právních předpisů, ale také podle interních norem skupiny Continental (Korporátní manuál ochrany osobních údajů). 

8.    Předávání osobních údajů

Seznam případných příjemců Vašich osobních údajů Vám bude poskytnut na vyžádání, doručeným na adresu společnosti ContiTrade anebo na e-mailovu adresu gdpr@bestdrive.cz.

Pokud je nutné předat osobní údaje do zahraničí, postupujeme v souladu s platnými právními předpisy a Korporátním manuálem ochrany osobních údajů skupiny Continental.

Seznam zpracovatelů

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci společnosti ContiTrade Services s.r.o.. Pokud je zpracování osobních údajů založené na vašem souhlasu nebo oprávněných zájmech a účelech ContiTrade Services s.r.o., které jsou uvedeny v "Pravidlech věrnostního programu BestDrive", mohou být vaše osobní údaje zpracovávány externími spolupracovníky ContiTrade Services s.r.o. a dodavateli. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro ContiTrade Services s.r.o. provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. 

ContiTrade Services s.r.o. v tomto smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout těmto příjemcům: 

  • externím spolupracovníkům ContiTrade Services s.r.o. a dodavatelům za účelem plnění smlouvy
  • marketingovým a výzkumným agenturám za účelem marketingového zpracování či šetření a pro nabídky obchodu, služeb a produktů ContiTrade services s.r.o. a vybraných obchodních partnerů 
  • poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací